Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ska bidra till att mångfalden på arbetsmarknaden, i boendet eller i skolan skapar möjligheter och inte begränsningar. Bidra till att fler röster blir hörda så att fler perspektiv blir kända. Bidra till mer nyfikenhet, respekt och empati hos människor i Sverige. Där var och en har möjlighet att påverka sin framtid och dagens glastak för personlig utveckling krossats.

Den största likheten mellan människor är att vi alla är olika. Det är på den människosynen som målen om social hållbarhet och inkludering ytterst vilar.

Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa öppna samtal som vilar på kunskap om det svenska samhället och som bygger på respekt för varandra. Denna övertygelse ligger till grund för all vår verksamhet. Vi tror på öppenheten som vägen framåt.

Vår roll är att vara en kraft för brobyggande och ny kunskap. Som stimulerar människor att vidga perspektiven i samhällsfrågor och utveckla sin syn på sig själva och andra. Ett brobyggande som uppmuntrar samarbete i nästa led.

Vår verksamhet utgår från tre inriktningar. Tillsammans ska de bidra till långsiktig förändring:

  • Vi organiserar mötesplatser för öppna samtal. Är möjliggörare för människor att mötas över alla gränser.
  • Vi initierar och sprider ny kunskap som ger nödvändiga insikter om det svenska samhället för upplysta samtal och offentlig debatt. Experter dit man vänder sig för att få nya insikter.
  • Vi genomför egna aktiviteter som stöder enskilda människor i sin utveckling genom att upptäcka nya verkligheter och därmed kunna bryta barriärer. På så sätt är vi förändringsagenter som förverkligar förnyelse.

Vi gör det i hela Sverige.