om oss

Om oss

Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vi arbetar faktabaserat och vill bidra till en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration, grundad i forskning, statistik och kunskapsdelning.

Vi strävar efter ökad inkludering i alla delar av samhället, genom att knyta samman makt och utanförskap, innerstad och ytterstad, centrum och periferi. Vi fokuserar därför på att främja öppenhet, delaktighet och konstruktiv dialog samhällsaktörer emellan – och tar aktivt initiativ till tvärsektoriella samarbeten mellan offentlig sektor, politik, näringsliv och medborgare.

Stiftelsens verksamhet består bland annat av seminarier, nätverksträffar, Town Hall Meetings, Järva Filmfestival och Järvaveckan. Därtill genomför vi årligen större undersökningar för att bidra till bättre kunskap om utsatta områden och människorna som bor där. 

All vår verksamhet har sin utgångspunkt och drivkraft i att skapa socialt hållbar samhällsutveckling i Sverige. Av FN:s globala mål fokuserar vi på mål 17, mål 16, och i synnerhet mål 10, att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på delmål 10.2: att möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER  

Stiftelsen The Global Villages arbete möjliggörs med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Axel Johnson, Einar Mattson och genom privata donationer. 

VÅR VISION

Vår vision är ett Sverige där samhället kännetecknas av integration och jämlikhet, med respekt för etnicitet och kulturell mångfald samt med lika möjligheter för alla människor att förbättra sina livsvillkor. Vår vision är också ett samhälle som drivs av solidaritet, sympati och medmänsklighet.

vÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund genomsyrar all vår verksamhet. Den beskriver vad vi står för och vilken samhällspåverkan vi strävar efter att skapa. Den vägleder oss i våra handlingar, både internt och externt.

Värdegrund

  • Samarbete
  • Tillgänglighet
  • Respekt

Vi tror att lösningar på dagens och framtidens stora utmaningar kräver en samtidig delaktighet från samhällets grundläggande beståndsdelar. Därför eftersträvar vi tvärsektoriella samarbeten med offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Vi ökar inkludering genom att minimera trösklar och öka förutsättningar för alla människor att engagera sig i samhället och delta i stiftelsen aktiviteter.

Vi tror på varje individs rätt att bli behandlad med samma hänsyn och respekt som andra. Vi respekterar olikheter mellan individer och ser dessa som en styrka. Alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder är en viktig del i samhället.