om oss

Om oss

Stiftelsen The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration.

All vår verksamhet utgår från drivkraften att bidra till att skapa en socialt hållbar samhällsutveckling i Sverige. Av FN:s 17 globala mål fokuserar vi på mål 10, att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på delmål 10.2 som lyder: Att möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Vi strävar efter att öka inkludering i alla delar av samhället, genom att knyta samman makt och utanförskap, innerstad och ytterstad, centrum och periferi. Vi fokuserar därför på att främja öppenhet och bygga konstruktiva dialoger samhällsaktörer emellan. Vi är övertygade om att forskning och vetenskap är grundläggande i samhället och vill därför tillföra kunskap, genom statistik och forskning, till integrationsdebatten i Sverige. Vi tror också på att främja möten, i alla dess former, människor emellan. Därför anordnar vi olika aktiviteter, däribland en filmfestival, seminarier, träffar och en politikervecka – Järvaveckan. För att vara en lösningsorienterad röst i integrationsdebatten genomför vi även studier och undersökningar, som vi presenterar genom årliga rapporter.

Vi tror att lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar kräver en samtidig delaktighet från samhällets grundläggande beståndsdelar. Därför eftersträvar vi tvärsektoriella samarbeten med offentlig sektor, näringsliv och medborgare.

TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER  

Stiftelsen The Global Villages arbete möjliggöras med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Axel Johnson, Einar Mattson och genom privata donationer från Caroline Berg, Sven Hagströmer, Stefan Ränk och Dimitris Gioulekas.

VÅR VISION

Vår vision är ett Sverige där samhället kännetecknas av integration och jämlikhet, med respekt för etnicitet och kulturell mångfald samt med lika möjligheter för alla människor att förbättra sina livsvillkor. Vår vision är också ett samhälle som drivs av solidaritet, sympati och medmänsklighet.

vÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund genomsyrar all vår verksamhet. Den beskriver vad vi står för och vilken samhällspåverkan vi strävar efter att skapa. Den vägleder oss i våra handlingar, både internt och externt, exempelvis i vår egen rekrytering av medarbetare och hur vi ser på samarbeten med andra samhällsaktörer.

Värdegrund

  • Samarbete
  • Tillgänlighet
  • Respekt

Vi tror att lösningar på dagens och framtidens stora utmaningar kräver en samtidig delaktighet från samhällets grundläggande beståndsdelar. Därför eftersträvar vi tvärsektoriella samarbeten med offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Vi ökar inkludering genom att minimera trösklar och öka förutsättningar för alla människor att engagera sig i samhället och delta i stiftelsen aktiviteter.

Vi tror på varje individs rätt att bli behandlad med samma hänsyn och respekt som andra. Vi respekterar olikheter mellan individer och ser dessa som en styrka. Alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder är en viktig del i samhället.